DOMINION WORLD RECRUITING KNIGHT

 

ระยะเวลากิจกรรม : 1 (00:00 น.) - 30 (23:59 น.) พฤศจิกายน 2560

ประกาศผล : 1 ธันวาคม 2560 (หรือหลังจากเปิดเซิฟเวอร์)

 

เมื่อเก็บสะสมแต้ม WRP ถึงที่กำหนด จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล

 

เงื่อนไขตัวละคร

- มีแต้ม WRP สะสม 5,000 WRP ขึ้นไป (เริ่มนับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560)

* แต้ม WRP ได้จากการฆ่าผู้เล่นอื่นใน Dominion World

 

ของรางวัล (สุ่มรับจากผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด)

มีทั้งหมด 20 รางวัล สามารถเลือกรับได้ 1 ตัวละคร : 1 Set

 

SET A

 

SET B

 

SET C


 

ตัวอย่างของรางวัลจากเดือนตุลาคม